Miyabi 5000 MCD 67

 

Miyabi 5000 MCD 67 - Cuoco cm 20

 

Miyabi 5000MCD 67 - GYUTOH cm 24

 

Miyabi 5000MCD 67 - SANTOKU cm 18

 

Miyabi 5000MCD 67 - SUJIHIKI cm 24

 

Miyabi 5000MCD 67 - BREAD KNIFES cm 24

 

MIYABI 5000MCD 67 - SHOTOH cm 13