Tamahagane San Tsubame

 

 

Tamahagane Nakiri cm 17 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame chef cm 18 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame Sashimi cm 21 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame Sashimi cm 24 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame petty cm 12 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame petty cm 15 pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame Kengata pakkawood

 

Tamahagane San Tsubame Sujihiki pakkawood cm 21

 

Tamahagane San Tsubame Sujihiki pakkawood cm 24

 

Tamahagane San Tsubame Sujihiki pakkawood cm 27